diensten

Omgevingsrecht

Ruimtelijke ordening
Ruimtelijke ordening

Bestemmingsplannen geven aan waar je activiteiten mag ontplooien (bedrijf, wonen, landbouw, natuur, wegen, etc.). In de bijbehorende planregels staan de voorwaarden en de mogelijke afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden. Wil  je iets wat het bestemmingsplan niet toestaat, moet je in de planregels kijken of het mogelijk is, en zo niet, in overleg treden met de gemeente of zij bereid zijn het plan aan te passen of met een omgevingsvergunning willen afwijken van het bestemmingsplan.

Maar als je ondernemer bent en een woonwijk komt te dichterbij, kan dat consequenties hebben voor de uitbreidingsmogelijkheden van het bedrijf. Misschien kun je niet meer uitbreiden of alleen nog onder strenge (milieu)condities. Moet je daar zomaar genoegen mee nemen? Hiernaar kan ik onderzoek doen.

Mijn onderzoek maakt voor u de gevolgen van wijzigingen in bestemmingsplannen inzichtelijk voor bijvoorbeeld de woonsituatie of de bedrijfssituatie. Welke belemmeringen zijn te verwachten, of welk overlast? Ook kan mijn onderzoek inzichtelijke maken aan welke maatregelen een bedrijf of particulier zich moet houden. De uitkomsten van zo’n onderzoek kunnen als basis dienen voor de vervolgstappen, zoals aanpassingen van een bestemmingsplan of het opleggen van overlast beperkende maatregelen.

Milieu

Veel bedrijfsactiviteiten geven milieuhinder of overlast voor de omgeving. Het Activiteitenbesluit regelt in veel gevallen hoe je moet omgaan met afval, bodembescherming, geluidsoverlast en geurhinder, en noem maar op. In sommige gevallen (vaak grotere bedrijven) hebben een omgevingsvergunning nodig. Maar voldoen bedrijven hieraan en wat kun je aan overlast doen? Naar de rechter stappen? Dat is niet altijd nodig. Via de gemeente (soms provincie) kun je maatwerk vragen en zonodig afdwingen. Dit moet je echter wel onderbouwd doen, anders sta je snel met lege handen.

Je zult maar een lawaaiproducerend of afvalverwerkend bedrijf als buurman krijgen. Kan ik daar wat tegen doen? Klopt het akoestisch rapport wel of worden er echt geen gevaarlijke afvalstoffen opgeslagen, en hoe zit dat met eventuele bodem- en/of grondwaterverontreiniging. Op deze vragen kan ik inzicht geven.

Milieu
Traffic Management
Traffic Management

Het wordt drukker en vaak ook onveiliger in Nederland. Hoe kun je verkeerskundig een betere (soms beste) oplossing vinden? Ook hier is jarenlange praktijkervaring aanwezig die met een deskundige visie zijn licht over verkeers- en parkeerproblemen kan laten schijnen.

 

Geodesie

Landmeter en projectleider geweest bij het Kadaster. Die kennis komt van pas als er onenigheid bestaat over de juiste locaties, zijn grenzen goed bepaald en kloppen de hoogtes (waterpassing). Zowel op papier als in het veld is deskundigheid om dit soort zaken op te lossen.

Bouwvlakken op de juiste locatie? Lastig als je van oude kaarten moet herleiden hoe het bouwvlak loopt. Door mijn kadastrale achtergrond kan ik dat reconstrueren en aangeven of woningen binnen het bouwvlak staan. En of een woning te hoog is gebouwd. Dat kan ik door waterpassing en metingen controleren.

Geodesie
Scroll naar boven