Ynze Flietstra

Opleidingen

Opgeleid tot landmeter bij het Kadaster heb ik in 1992 de switch gemaakt naar milieukunde, en werkzaam geweest bij de STAB. Na een Hbo-opleiding milieukunde verder gespecialiseerd in afval, bodemsaneringen (HVA), verkeerskunde (BUAS) en funderingstechnieken. Mijn expertise ligt vooral op de scheidslijn van techniek en rechtspraak. Hier heb ik de bouwstenen voor een gerechtelijke uitspraak vaak aangeleverd.

Verdere informatie kunt u vinden op LinkedIn.

Specialismes

Mijn specialismes liggen vooral op het gebied van de leefomgeving, in het analyseren van (omgevings)vergunningen en ruimtelijke plannen. Ik ben van huis uit afvaldeskundige en bodemkundige. Maar ik heb ook de nodige ervaring op het gebied van geluids- en geuroverlast, externe veiligheid en verkeersproblematiek (modellen en parkeren). De gevolgen van bedrijfsvestigingen op het woon- en leefklimaat kan ik goed in beeld krijgen en beoordelen. Daarnaast heb ik vanuit mijn vorige baan bij het Kadaster de nodige ervaring op het gebied van landmeten en waterpassing.

Op mijn vakgebieden houd ik mij bezig met de afvalstoffen-grondstoffenproblematiek, afvalstortplaatsen, composteerinrichtingen, beoordeling van bodemsaneringen en bodembeschermende voorzieningen. Op ruimtelijk ordeningsgebied kwam vooral de beoordeling van bestemmingsplannen voorbij, waarbij ook landmeetkundige aspecten een rol speelden (bouwvlakligging, afstands- en hoogtemeting). Verkeerskundig ben ik vooral bezig geweest met verkeersmodellen, verkeersveiligheid en parkeren. Bodem en fundering liggen in elkaar invloedsgebied. Hier vooral ingezet bij verzakkingen, dijkversterking en fundatieproblemen.

Werkervaring

De werkervaring heb ik opgedaan bij de STAB (Stichting Advisering Bestuursrechtspraak, zie www.stab.nl) en haar rechtsvoorgangers. Bij de STAB was ik verantwoordelijk voor de onderwerpen afval, bodem, verkeer, funderingen (bouwkundig en zettingen). Maar vaak kwamen in dezelfde kwesties geluids- en geuroverlast aan de orde.

Freelancer

In 2019 heb ik afscheid genomen van de STAB wegens pensionering en ben ik nog in deeltijd werkzaam als freelancer. Ik kan zowel overheden, bedrijven als particulieren bijstaan in het ontwikkelen van plannen of het voeren van procedures. Particulieren en bedrijven ondervinden in hun leefomgeving vaak problemen bij besluiten van de overheid. Denkt u in uw belangen te worden getroffen, kan ik samen met u bekijken welke weg bewandeld kan worden. Met mijn jarenlange ervaring als adviseur ten behoeve van de Raad van State kan ik u advies geven (minnelijk of via de rechter). Bovendien kan ik als goede gesprekspartner helpen in conflicten met de overheid.

Scroll naar boven